+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

CV

utbildning och yrkesbakgrund

Mina praktiska erfarenheter är gediget underbyggda med Civilekonomexamen från Göteborgs Handelshögskola. Vidare har jag en Master of Science från Springfield College, Mass. inom Ledarskap och organisationsteori med beteendevetenskaplig inriktning. Avslutningsvis har jag fem års post graduate studier i Bowens systemteori vid Bowen Center i Washington DC.

Jag har alltid varit nyfiken på vad som väntar runt hörnet. Vad är det som händer i omvärlden? Hur kommer det att påverka mig, min miljö och framtiden. Det här har präglat mina studieval och yrkesval. Jag har inte alltid följt traditionella karriärvägar men det har varit utmanande och roligt att få leda förändringsprocesser. Att jag skulle välja att arbeta med vanor, beteenden och samarbeten i mitt företag kändes därför som ett självklart val. Att få vara ett stöd i förändrings- och förbättringsprocesser är roligt och spännande. Varje uppdrag är unikt och alla människor jag arbetar med speciella. Och alla, organisationer och individer kan arbeta med sin fulla potential – ett steg i taget. En förändring i taget. Jag har erfarenhet, ett bra koncept och metoder som fungerar. Men förändringen måste du själv jobba med om du ska få bra, hållbara resultat! 

Arbetslivserfarenhet

Egenföretagare

2005-

IBC, International Business Consulting Marie Simonsson vilket 2010 övergick till M Simonsson AB. Med verksamhet främst inom följande områden:

 

  • Program inom affärsutveckling och förändringsprocesser inom BusinessTALK
  • Kurser och seminarier i förhandlingsteknik inom Förhandla Framgång®
  • Aktivt styrelsearbete i olika verksamheter

Uppdrag inom ramen
för IBC

2002-2005

 

2005 – Seminarier, utbildningar och ledarskap- & affärsutveckling
2006 – 2007 Arbetande Styrelseordförande för Fokuz AB, Företagarna i Jämtlands företag för företags- och kompetensutveckling
2005 – Processledare vid strategisk planering för Springfield College, Tampa Campus, FL USA
2005 – 2006 Genomförande och utvärdering av fas ett etablering inom tjänstesektorn i Fort Lauderdale, FL, 5 anställda
2006 – 2007 Utvärdering och analys av liknande verksamhet på Hawaii
2005 – 2007 Adjungerad Professor Springfield College, Tampa Campus, FL USA

Verkställande Direktör, ALMI Företagspartner Jämtland AB

2002-2005

Företagsledning i ett icke vinstdrivande konsult- och finansieringsföretag. ALMI bolagen ägs av Näringsdepartementet tillsammans med det regionala Landstinget, eller dess motsvarighet. Syftet med verksamheten är att skapa tillväxt inom regionen genom affärsrådgivning till målgrupperna innovatörer, företagare i tidiga skeden samt till etablerade företag i förändringsprocess. Kompletterade till rådgivning finns också möjligheten att samfinansiering med privata aktörer genom riskvillig utlåning. Som Verkställande Direktör var den huvudsakliga arbetsuppgiften, förutom att leda verksamheten, att arbeta med relations marknadsföring mellan institutioner, organisationer, politiker samt företagare, både regionalt och nationellt. Framgång erhölls genom ett aktivt nätverksbyggande där ALMI var den oberoende parten som var pådrivare vid uppkomsten av nya konstellationer. Syftet med ALMI var att vara en kompletterande part till de regionala aktörerna. ALMI Jämtland var därför i hög grad aktivt inom de snabbväxande segmenten upplevelseindustri, it och turism, men även inom de mer traditionella områdena som skog och trä. I tillägg till detta var ALMI Jämtland också projektägare och projektdrivare av flera stora EU projekt, samfinansierade med ett flertal regionala och offentliga aktörer. Arbetet inom företaget bedrevs med en organisation på 24 projekt- och/eller fastanställda konsulter och administratörer.

Verkställande Direktör Byggelit AB

1998-2002

Företagsledning i Skandinaviens ledande spånskivetillverkare, med en produktion på cirka 500,000 kubikmeter spånskivor/år. Produktionen fördelades över fem fabriker från Storuman i Norr till Laxå i söder. Företaget utvecklade, producerade och sålde spånskivor samt belagda spånskivor till främst möbel- eller köksindustri eller direkt till byggvaruhandeln. Byggelit omsatte cirka 700 mkr och hade cirka 480 anställda. I tillägg till de löpande företagsledningsuppgifterna, ingick förhandlingar med huvudkunder och huvudleverantörer, samt att till styrelsen föreslå, och därefter genomföra erforderliga strukturella förändringar inom företaget, särskilt då import från låglöneländer utsatte den inhemska produktionen för svår konkurrens. Ett resultat av omstruktureringen var reducering av produktionskapacitet genom stängning av en fabrik. I arbetet ingick ordförandeskap i samägda dotterbolag i England och Norge.

Chief Operating Controller, N.V. Koninklijke Sphinx Gustavsberg

1996-1998

Företaget var en av huvudaktörerna inom den Europeiska sanitetsbranschen, med tyngdvikt på sanitetsporslin, och dusch. Produktion bedrevs i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, Schweiz, Österrike, Polen och Sverige.  Till det kom ett antal försäljningskontor. Gruppen omsatte cirka 800 miljoner NLG, och hade 3,600 anställda. Företaget var listat på börserna i London och Amsterdam. De huvudsakliga arbetsuppgifterna som Chief Operating Controller var att verka som Assistant  Manager till  Koncernchefen, då främst inom områdena prognosverksamhet, trendanalys och beslutsstöd . Vidare ingick ett speciellt ansvar inom Gruppen ”Ceramic Allocation”, som syftade till att optimera produktionsvolymer och sortiment per fabrik, i de tolv olika fabrikerna i Europa, baserat på finansiell och teknisk kunskap och erfarenhet. I arbetet ingick att operativt vägleda de lokala Verkställande Direktörerna i upprättandet av Affärsplaner per fabrik, och/eller marknad, samt att övervaka måluppfyllelse, utveckling och genomförande av beslutade åtgärder. Under tiden i Maastricht deltog jag också som koncernens representant i ett flertal projekt genomförda med externa experter; ”Back to Black” som var ett program för att optimera lönsamheten på kort sikt samt IBM logistikstudie som syftade till att optimera logistik- och produktions planering inom koncernen.

Fabrikschef; Business Controller, Gustavsberg Sanitär, Sweden

1990-1996

Åren vid Gustavsberg inkluderade flera olika befattningar, och befattningen i Nederländerna var en direkt följd av det Holländska förvärvet av Gustavsberg från KF. Gustavsberg Sanitär hade en omsättning på cirka 500 miljoner SEK, och cirka 400 anställda.

Business Controller Skandinavien samt Ryssland

1995-1996

I befattningen ingick genomförandet av en årlig jämförande studie av samtliga sanitetsporslinsfabriker (sex stycken) inom Sphinx Gustavsbergs Gruppen (Sanitary Bench Marking), studien genomfördes i nära samarbete med Gruppens Tekniske Direktör. Studien syftade till att föreslå produktivitetsförbättringar för varje enskild fabrik, och att identifiera tydliga lönsamhetsmål för enheterna. I befattningen ingick också ansvar för årsbokslut och löpande månads rapportering för både Divisionen och den svenska enheten. Vidare initierades och genomfördes ett flertal större projekt inom Business Process Engineering för Gustavsberg VVS AB, med syfte att vitalisera arbetsrutiner för att implementera ett processtyrt arbetssätt. Syftet med projektet var att både förbättra den totala kvalitetsnivån, samt att korta interna leveranstider. I befattningen ingick totalt personalansvar, och därmed rollen som företagets förhandlingspart. Under den här perioden pågick uppbygganden av försäljning i Ryssland, främst i Saint Petersburg och Moskva, vilket innebar ett nära samarbete med marknadsansvariga i både den svenska organisationen och berörda dotterbolag. Då det politiska klimatet fortfarande var oroligt under den här perioden innebar den Ryska expansionen att det fanns betydande behov operativ kontroll både vad avsåg ekonomiska flöden och fysiska leveranser av produkter.  Expansionen in i Ryssland var det första, och också mycket framgångsrika, försöket att etablera sig på en ny, och snabbväxande marknad, vilket innebar upprättande av nya affärsrutiner och uppföljningar. I arbetet ingick att delta i samtliga dotterbolags styrelser som föredragande.

Chef Logistik och Administration

1993-1995

Befattningen omfattade arbetsområdena administration, control, inköp, produktionsplanering, montering, lager, skeppning av produkter och totalt personalansvar inklusive förhandlingar. Under perioden genomfördes en total ombyggnation av montering av färdiga produkter, med syfte att förändra processen från att vara prognosstyrd, mot ett lager av färdigvaror, till att bli kundorderstyrd. Därmed uppnåddes väsentligt reducerade leveranstider och en betydande minskning av varulagervärdet. Flödet i monteringen omfattade cirka 200,000 WC, 160,000 tvättställ samt cirka 50,000 övriga keramiska produkter eller badkar. I befattningen ingick också ansvaret för outsourcing av vissa produkter till Sydost Asien för att reducera kostnaden per enhet, här ingick ansvar för pris- och reklamationsförhandlingar med leverantörerna.

Fabrikschef Sanitetsporslin och Fabrikschef Badkar

1990-1993

Fabrikschefsbefattningen inkluderade anskaffning och produktion av erforderliga produktionsverktyg, produktion, montering, utskeppning, tekniskt underhåll, produktutveckling och totalt personalansvar inklusive förhandlingar. En total ombyggnation av sanitetsporslinsfabriken genomfördes under 1991, främst genom en koncentration av produktionen i ett logistiskt flöde samlat till ett våningsplan, istället för fyra. Därmed kunde personalstyrkan reduceras med cirka en tredjedel, utan minskning av den totala produktionskapaciteten. I befattningen ingick också att vara företagets representant i ett flertal projekt med utländska partners från bland annat Thailand, Indonesien, Japan och Schweiz. Under perioden genomfördes en utvärdering av badkarsfabrikens framtid ur ett strategiskt perspektiv. Ett förslag till handlingsplan presenterades och godkändes, varefter erforderliga förhandlingar genomfördes och badkarsfabriken stängdes. Parallellt genomfördes förhandlingar i Tyskland om köp av substitut produkter.

Divisions Controller, Enertech Industrier (Saab Scania Enertech)

1989-1990

Divisionen bestod av 23 företag i Skandinavien, Tyskland, Frankrike, Schweiz, och Storbritannien. Bland de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingick att på löpande arbeta med de lokala företagsledningarna med prognoser och strategiska planer. Vidare ingick att förbereda och presentera all finansiell information, prognoser och investeringsunderlag för koncernledning och styrelse.Här ingick också i allt större omfattning genomföra utvärderingar av möjliga företagsförvärv, och att presentera detta i rapportform till Divisionschef och styrelse. Förvärv fullföljdes i Finland, Danmark, Norge och Tyskland, varefter anpassning av redovisningssystem och affärsrutiner skedde i samarbete med lokal personal. I arbetet ingick att var styrelseledamot i det franska dotterbolaget, och att delta i samtliga dotterbolags styrelser som föredragande.

Administrativ Direktör, Bentone Electro Oil AB (Dotterbolag till Enertech Industrier)

1986-1989

Befattningen omfattade arbetsområdena produktion i form av montagelinjer, administration inklusive controlling, inköp samt totalt personalansvar inklusive förhandlingar. Under perioden genomfördes en utvärdering och införande av ny produktionsorganisation baserat på gruppansvar utan traditionella arbetsledare, inkluderande ett nytt lönesystem för kollektivanställda. Under perioden genomfördes också en ombyggnation av fabriken för att koncentrera monteringslinjerna för de cirka 150,000 oljebrännarna till ett optimalt logistiskt flöde.

Redovisningschef, därefter Ekonomichef, Bentone Electro Oil AB

1982-1986

Generellt redovisningsarbete och ekonomisk uppföljning, inklusive årsbokslut och budget.

Banktjänsteman SE Banken

1982-1986

Generellt bankarbete, tjänsten omfattade i huvudsak en halvtid parallellt med studier.

Styrelseuppdrag o.d.

Styrelseledamot Bentone S.A., France

1986-1990

Styrelseledamot Byggelit AB, Sweden

1998-2002

Styrelseledamot Byggelit Holding AB, Sweden

1998-2002

Styrelseordförande Scandinavian Chipboard Ltd. UK

1998-2002

Styrelseordförande Heyerdahl Byggelit AS, Norge

1998-2001

Styrelseledamot Svenska Träskivor AB, Sweden

1998-2002

Styrelseledamot Handelskammaren Mittsverige

2000-2010

Styrelseledamot TräUtvecklingsCentrum (TUC) i Bräcke, Sweden

2002-2005

Ordförande Lokalavdelningen av SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) Östersund

2002-2004

Styrelseledamot Jämtland Hockey

2004-2007

Medlem av Akademi rådet Mitt Universitetet Östersund

2004

Medlem av ALMI:s koncernledningsgrupp

2004-2005

Medlem av Advisory Board, Svensk Amerikanska Handelskammarens Entreprenörs dagar 2005-02-25

2005

Styrelseledamot Länsförsäkringar Jämtland sedan 2018 vice ordförande

2005-

Styrelseledamot, Community Advisory Board, Springfield College, Tampa

2005-2008

Styrelseledamot, Delägare och Vice President Equity Leasing Inc., Saint Petersburg, Florida

2005-2010

Delägare i Equity Leasing Inc., USA

2005-

Ordförande, Fokuz AB

2006-2007

Styrelseledamot Skogsägarna Norrskog, sedan 2020 Norra Skog

2007-2022

Ordförande Qleader

2007-2009

Styrelseledamot Musikalen Ann-Margret

2007-2008

Ordförande Care of Q nätverkskontor

2008-2009

Styrelseledamot Investa Företagskapital AB

2009-2017

Ledamot av Norrskogs/Norra Skogs Forskningsstiftelse ordförande sedan 2020

2009-

Styrelseledamot Torsta AB, Ordförande sedan 2018

2014-

Styrelseordförande Leader 3sam

2019

Tilläggsinformation

Vinnare av ”Unga Forskare” med ett projekt som syftade till eliminera kemiska steget i vattenreningsverk

1978

Deltagare i London Youth Science Forth night

1978

Deltagare i Amerikanska utrikesdepartementets internationella program (IVP), ”International Trade and World Economics”

2004

Ledamot av styrelsen i Östersunds Södra Rotaryklubb, varav Programansvarig 04/05

2004

Utbildningar och kurser

Självbiografiskt skrivande, Medlefors Folkhögskola

2007-2008

Master of Science Leadership and Organizational Management, Springfield College, Massachusetts

2004

KTH Executive School, Management utbildning

2003

Ledarskap genom Motivation, LMI (Leadership Management International)

2002

Personligt Ledarskap, LMI (Leadership Management International)

2001

Intensivkurs Franska, Paris, Frankrike

1992

Intensivkurs Tyska, München, Tyskland

1986

Civilekonomexamen (Extern redovisning) Göteborgs Universitet

1983

Bankmannaexamen del 1 och 2, Skandinaviska Enskilda Banken

1980

Språkkunskaper

Engelska

Flytande, tal och skrift

Franska

Slumrande, tal och skrift

14 + 10 =

+46 (0)70 640 59 60

Gåxsjö 165
SE – 833 49 Hammerdal
Sweden

Copyright © 2024 . All Rights Reserved.