fbpx

CV


Marie Simonsson

Arbetslivserfarenhet:

2005 – IBC, International Business Consulting Marie Simonsson viket 2010 övergick till M Simonsson AB. Med verksamhet främst inom följande områden:

 • Kursverksamhet inom Förhandla Framgång®
 • Individuella mentorupplägg inom Saffranstid®
 • Aktivt styrelsearbete i olika uppdrag och föreningar

Genomförda uppdrag inom ramen för International Business Consulting:

2005 – Seminarier, utbildningar och ledarskap- & affärsutveckling
2006 – 2007 Arbetande Styrelseordförande för Fokuz AB, Företagarna i Jämtlands företag för företags- och kompetensutveckling
2005 – Processledare vid strategisk planering för Springfield College, Tampa Campus
2005 – 2006 Genomförande och utvärdering av fas ett etablering inom tjänstesektorn i Fort Lauderdale, 5 anställda
2006 – 2007 Utvärdering och analys av liknande verksamhet på Hawaii
2005 – 2007 Adjungerad Professor, Springfield College, Tampa Campus, Florida
2002 – 2005 Verkställande Direktör, ALMI Företagspartner Jämtland AB Företagsledning i ett icke vinstdrivande konsult- och finansieringsföretag. ALMI bolagen ägs av Näringsdepartementet tillsammans med det regionala Landstinget, eller dess motsvarighet. Syftet med verksamheten är att skapa tillväxt inom regionen genom affärsrådgivning till målgrupperna innovatörer, företagare i tidiga skeden samt till etablerade företag i förändringsprocess. Kompletterade till rådgivning finns också möjligheten att samfinansiering med privata aktörer genom riskvillig utlåning. Som Verkställande Direktör var den huvudsakliga arbetsuppgiften, förutom att leda verksamheten, att arbeta med relations marknadsföring mellan institutioner, organisationer, politiker samt företagare, både regionalt och nationellt.Framgång erhålls genom ett aktivt nätverksbyggande där ALMI är den oberoende parten som är pådrivare vid uppkomsten av nya konstellationer. Syftet med ALMI är att vara en kompletterande part till de regionala aktörerna. ALMI Jämtland var därför i hög grad aktivt inom de snabbväxande segmenten upplevelseindustri, it och turism, men även inom de mer traditionella områdena som skogs och trä. I tillägg till detta var ALMI Jämtland också projekt ägare och projekt drivare av flera stora EU projekt, samfinansierade med ett flertal regionala och offentliga aktörer. Arbetet inom företaget bedrevs med en organisation på 24 projekt- och/eller fastanställda konsulter och administratörer.
   
1998 – 2002 Verkställande Direktör Byggelit AB
Företagsledning i Skandinaviens ledande spånskivetillverkare, med en produktion på cirka 500,000 kubikmeter spånskivor/år. Produktionen fördelades över fem fabriker från Storuman i Norr till Laxå i söder. Företaget utvecklade, producerade och sålde spånskivor samt belagda spånskivor till främst möbel- eller köksindustri eller direkt till byggvaruhandeln.Byggelit omsatte cirka 700 mkr och hade cirka 480 anställda. I tillägg till de löpande företagsledningsuppgifterna, ingick förhandlingar med huvudkunder och huvudleverantörer, samt att till styrelsen föreslå, och därefter genomföra erforderliga strukturella förändringar inom företaget, särskilt då import från låglöneländer utsatte den inhemska produktionen för svår konkurrens. Ett resultat av omstruktureringen var reducering av produktionskapacitet genom stängning av en fabrik. I arbetet ingick ordförandeskap i det samägda dotterbolag i England och Norge.
   
1996 – 1998 Chief Operating Controller, N.V. Koninklijke Sphinx Gustavsberg
Företaget var en av huvudaktörerna inom den Europeiska sanitetsbranschen, med tyngdvikt på sanitetsporslin, och dusch. Produktion bedrevs i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, Schweiz, Österrike, Polen och Sverige.  Till det kom ett antal försäljningskontor. Gruppen omsatte cirka 800 miljoner NLG, och hade 3,600 anställda. Företaget var listat på London och Amsterdam börserna.De huvudsakliga arbetsuppgifterna som Chief Operating Controller var att verka som Assistant  Manager till  Koncernchefen, då främst inom områdena prognosverksamhet, trendanalys och beslutsstöd . Vidare ingick ett speciellt ansvar inom Gruppen ”Ceramic Allocation”, som syftade till att optimera produktionsvolymer och sortiment per fabrik, i de tolv olika fabrikerna i Europa, baserat på finansiell och teknisk kunskap och erfarenhet. I arbetet ingick att operativt vägleda de lokala Verkställande Direktörerna i upprättandet av Affärsplaner per fabrik, och/eller marknad, samt att övervaka måluppfyllelse, utveckling och genomförande av beslutade åtgärder.Under tiden i Maastricht deltog jag också som koncernens representant i ett flertal projekt genomförda med externa experter; ”Back to Black” som var ett program för att optimera lönsamheten på kort sikt samt IBM logistikstudie som syftade till att optimera logistik- och produktions planering inom koncernen.
 
1990 – 1996 Fabrikschef; Business Controller, Gustavsberg Sanitär, Sweden
Åren vid Gustavsberg inkluderade flera olika befattningar, och befattningen i Nederländerna var en direkt följd av det Holländska förvärvet av Gustavsberg från KF. Gustavsberg Sanitär hade en omsättning på cirka 500 miljoner SEK, och cirka 400 anställda.
   
1995 – 1996 Business Controller Skandinavien samt Ryssland
I befattningen ingick genomförandet av en årlig jämförande studie av samtliga sanitetsporslinsfabriker (sex stycken) inom Sphinx Gustavsbergs Gruppen (Sanitary Bench Marking), studien genomfördes i nära samarbete med Gruppens Tekniske Direktör. Studien syftade till att föreslå produktivitets förbättringar för varje enskild fabrik, och att identifiera tydliga lönsamhetsmål för enheterna. I befattningen ingick också ansvar för årsbokslut och löpande månads rapportering för både Divisionen och den svenska enheten.Vidare initierades och genomfördes ett flertal större projekt inom Business Process Engineering för Gustavsberg VVS AB, med syfte att vitalisera arbetsrutiner för att implementera ett processtyrt arbetssätt. Syftet med projektet var att både förbättra den totala kvalitetsnivån, samt att korta interna leveranstider. I befattningen ingick totalt personalansvar, och därmed rollen som företagets förhandlingspart. Under den här perioden pågick uppbygganden av försäljning i Ryssland, främst i Saint Petersburg och Moskva, vilket innebar ett nära samarbete med marknadsansvariga i både den svenska organisationen och berörda dotterbolag.Då det politiska klimatet fortfarande var oroligt under den här perioden innebar den Ryska expansionen att det fanns betydande behov operativ kontroll både vad avsåg ekonomiska flöden och fysiska leveranser av produkter.  Expansionen in i Ryssland var det första, och också mycket framgångsrika, försöket att etablera sig på en ny, och snabbväxande marknad, vilket innebar upprättande av nya affärsrutiner och uppföljningar. I arbetet ingick att delta i samtliga dotterbolags styrelser som föredragande.
   
1993 – 1995 Chef Logistik och Administration
Befattningen omfattade arbetsområdena administration, control, inköp, produktionsplanering, montering, lager, skeppning av produkter och totalt personalansvar inklusive förhandlingar. Under perioden genomfördes en total ombyggnation av montering av färdiga produkter, med syfte att förändra processen från att vara prognosstyrd, mot ett lager av färdigvaror, till att bli kundorderstyrd.Därmed uppnåddes väsentligt reducerade leveranstider och en betydande minskning av varulagervärdet. Flödet i monteringen omfattade cirka 200,000 WC, 160,000 tvättställ samt cirka 50,000 övriga keramiska produkter eller badkar. I befattningen ingick också ansvaret för outsourcing av vissa produkter till Sydost Asien för att reducera kostnaden per enhet, här ingick ansvar för pris- och reklamationsförhandlingar med leverantörerna.
   
1990 – 1993 Fabrikschef Sanitetsporslin och Fabrikschef Badkar
Fabrikschefsbefattningen inkluderade anskaffning och produktion av erforderliga produktionsverktyg, produktion, montering, utskeppning, tekniskt underhåll, produktutveckling och totalt personalansvar inklusive förhandlingar. En total ombyggnation av sanitetsporslinsfabriken genomfördes under 1991, främst genom en koncentration av produktionen i ett logistiskt flöde samlat till ett våningsplan, istället för fyra.Därmed kunde personalstyrkan reduceras med cirka en tredjedel, utan minskning av den totala produktionskapaciteten. I befattningen ingick också att vara företagets representant i ett flertal projekt med utländska partners från bland annat Thailand, Indonesien, Japan och Schweiz. Under perioden genomfördes en utvärdering av badkarsfabrikens framtid ur ett strategiskt perspektiv. Ett förslag till handlingsplan presenterades och godkändes, varefter erforderliga förhandlingar genomfördes och badkarsfabriken stängdes. Parallellt genomfördes förhandlingar i Tyskland om köp av substitut produkter.
   
1989 – 1990 Divisions Controller, Enertech Industrier (Saab Scania Enertech)
Divisionen bestod av 23 företag i Skandinavien, Tyskland, Frankrike, Schweiz, och Storbritannien. Bland de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingick att på löpande arbeta med de lokala företagsledningarna med prognoser och strategiska planer. Vidare ingick att förbereda och presentera all finansiell information, prognoser och investeringsunderlag för koncernledning och styrelse.Här ingick också i allt större omfattning genomföra utvärderingar av möjliga företagsförvärv, och att presentera detta i rapportform till Divisionschef och styrelse. Förvärv fullföljdes i Finland, Danmark, Norge och Tyskland, varefter anpassning av redovisningssystem och affärsrutiner skedde i samarbete med lokal personal. I arbetet ingick att var styrelseledamot i det franska dotterbolaget, och att delta i samtliga dotterbolags styrelser som föredragande.
   
1986 – 1989 Administrativ Direktör,Bentone Electro Oil AB (Dotterbolag till Enertech Industrier)
Befattningen omfattade arbetsområdena produktion i form av montagelinjer, administration inklusive controlling, inköp samt totalt personalansvar inklusive förhandlingar.Under perioden genomfördes en utvärdering och införande av ny produktionsorganisation baserat på gruppansvar utan traditionella arbetsledare, inkluderande ett nytt lönesystem för kollektivanställda. Under perioden genomfördes också en ombyggnation av fabriken för att koncentrera monteringslinjerna för de cirka 150,000 oljebrännarna till ett optimalt logistiskt flöde.
   
1982 – 1986 Redovisningschef, därefter Ekonomichef, Bentone Electro Oil AB
Generellt redovisningsarbete och ekonomisk uppföljning, inklusive årsbokslut och budget.
   
1979 – 1982 Banktjänsteman SE Banken
Generellt bankarbete, tjänsten omfattade i huvudsak en halvtid parallellt med studier.

Styrelseuppdrag och liknande:

1986 – 1990 Styrelseledamot Bentone S.A., France
1998 – 2002 Styrelseledamot Byggelit AB, Sweden
1998 – 2002 Styrelseledamot Byggelit Holding AB, Sweden
1998 – 2002 Styrelseordförande Scandinavian Chipboard Ltd. UK
1998 – 2001 Styrelseordförande Heyerdahl Byggelit As, Norway
1998 – 2002 Styrelseledamot Svenska Träskivor AB, Sweden
2000 – 2010 Styrelseledamot Handelskammaren Mittsverige
2002 – 2005 Styrelseledamot TräUtvecklingsCentrum (TUC) i Bräcke, Sweden
2002 – 2004 Ordförande Lokalavdelningen av SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) Östersund
2004 – 2007 Styrelseledamot Jämtland Hockey
2004 – 2004 Medlem av Akademi rådet Mitt Universitetet Östersund
2004 – 2005 Medlem av ALMIs koncernledningsgrupp
2005 Medlem av Advisory Board, Svensk Amerikanska Handelskammarens Entreprenörs dagar 2005-02-25
2005 – Styrelseledamot Länsförsäkringar Jämtland sedan 2018 vice ordförande
2005 – 2008 Styrelseledamot, Community Advisory Board, Springfield College, Tampa
2005 – 2010 Styrelseledamot, Delägare och Vice President Equity Leasing Inc., Saint Petersburg, Florida
2005 – Delägare i Equity Leasing Inc., USA
2006 – 2007 Ordförande, Fokuz AB
2007 – 2022 Styrelseledamot Skogsägarna Norrskog, sedan 2020 Norra Skog
2007 – 2009 Ordförande Qleader
2007 – 2008 Styrelseledamot Musikalen Ann-Margret
2008 – 2009 Ordförande Care of Q nätverkskontor
2009 – 2017 Styrelseledamot Investa Företagskapital AB
2009 – Ledamot av Norrskogs/Norra Skogs Forskningsstiftelse ordförande sedan 2020
2014 Styrelseledamot Torsta AB, Ordförande sedan 2018
2019 Styrelseordförande Leader 3sam

Tilläggsinformation:

1978 Vinnare av ”Unga Forskare” med ett projekt som syftade till eliminera kemiska steget i vattenreningsverk
1978 Deltagare i London Youth Science Forth night
2004 Deltagare i Amerikanska utrikesdepartementets internationella program (IVP), ”International Trade and World Economics”
2004 Ledamot av styrelsen i Östersunds Södra Rotary klubb, varav Programansvarig 04/05.

Utbildningar och kurser:

2007 – 2008 Självbiografiskt skrivande, Medlefors Folkhögskola
2004 Master of Science Leadership and Organizational Management, Springfield College, Massachusetts
2003 KTH Executive School, Management Utbildning
2002 Ledarskap genom Motivation, LMI (Leadership Management International)
2001 Personligt Ledarskap, LMI (Leadership Management International)
1992 Intensivkurs Franska, Paris, Frankrike
1986 Intensivkurs Tyska, München, Tyskland
1983 Civilekonomexamen (Extern redovisning) Göteborgs Universitet
1980 Bankmanna examen del 1 och 2, Skandinaviska Enskilda Banken

Språk:

Engelska Flytande, tal och skrift
Franska God, tal och skrift
Tyska Acceptabel, arbetsmässigt i tal
Holländska Acceptabel, arbetsmässigt i tal

Data:

Lång praktisk erfarenhet av Windows Office, Lotus Notes, First Class och olika intranät och MPS-system.

Kontakta mig:

  Namn (obligatorisk)

  E-postadress (obligatorisk)

  Telefon

  Företag/organisation

  Rubrik

  Meddelande (obligatorisk)

  Skriv in de tecken du ser i rutan
  captcha

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.